สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
 
 
     
  เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิก
1. การเข้าใช้งานระบบข้อมูลสมาชิกจะต้องทำการสมัครเข้าใช้งานระบบและต้องเป็นสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด เท่านั้น 
2. เพื่อความเรียบร้อยในการสมัครใช้งาน ระบบฯ และเพื่อยืนยันผู้สมัคร กรุณาทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ 
3. หากปรากฏว่า ชื่อหรือหมายเลขสมาชิก ของท่านได้มีการสมัครใช้งานแล้ว โดยท่านไม่ทราบ หรือทำการสมัครด้วยตัวท่านเองกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง ต่อไปกรุณาเก็บรักษา username / password ของท่าน
4. เพื่อสิทธิและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเองหากปรากฏว่ามีบุคคลแอบอ้าง สมัครใช้งานระบบและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จะทำการลบรายชื่อนั้นๆ ออกจากระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
5. ข้อมูลของสมาชิก ในระบบจะทำการปรับปรุงข้อมูล หากสมาชิกท่านใดพบข้อมูลไม่ตรงหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
6. ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงดังกล่าวแล้ว และยินยอมในเงื่อนไขต่างๆที่ทางสหกรณ์ กำหนดไว้
 
 
เลขทะเบียนสมาชิก :
เลขที่บัตรประชาชน :