เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี


นางสาวภิญญารัตน์ ชมญาติ

ผู้จัดการ

กลุ่มการเงินและเทคโนโลยี


นางวัชรี ปลากัดทอง

รองผู้จัดการกลุ่มการเงินและเทคโนโลยี


นางสาวสุภณิดา บุญทัน

หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางปริษา สงวนวงษ์

เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวอังสุมา แก้วดวงตา

เจ้าหน้าที่การเงิน


นางอัจฉรา พิมพาภรณ์

หัวหน้าฝ่ายข้อมูล


นายสุทธิชัย ศรีปั้น

เจ้าหน้าที่ข้อมูล


นายบุญญวัฒน์ สงวนวงษ์

หัวหน้าฝ่าย IT


นายปัญญา มาลินันท์

เจ้าหน้าที่ IT

กลุ่มอำนวยการ


นางสุวรรณา คงชาวนา

รองผู้จัดการกลุ่มอำนวยการ


นางสาวพรพรหม นันคำ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นางเปรมวดี เจริญชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายปรัชญา ชนะวงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางเมธารัต น้อยสงวน

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ


ว่าที่ร้อยตรีเสพสัณห์ บุญพลอย

เจ้าหน้าที่พัสดุ


นายศราวุธ ดิษบรรจง

หัวหน้าฝ่ายบริการ


นายสุดใจ เต๊ะวงษ์

เจ้าหน้าที่บริการ


นางสาวปภัทร์สิริ ภัทรจิรัณพงศ์

เจ้าหน้าที่บริการ

กลุ่มสินเชื่อและบัญชี


นายสราวุธ ดวงจันทร์

รองผู้จัดการกลุ่มสินเชื่อและบัญชี


นางสาวเพียงตะวัน นามเกิด

หัวหน้าฝ่ายบัญชี


นางสาวณิรดา คลองสถาน

เจ้าหน้าที่บัญชี


นางปารย์มนัส สุขเรือน

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ


นางวรรณชนก ชื่นโกมล

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นางพัชรกิต หน่อทอง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นางสาวจิตตานันทิ์ เหล็กเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นายถิรวิทย์ เกตุถาวร

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นางสาวนิศารัตน์ กิตติสุวรางกูล

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นายอิทธิชัย อยู่พิทักษ์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นางสาวนภัสสร ดวงสว่าง

หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย


นางสาวสุนิษา สงวนสุข

เจ้าหน้าที่กฏหมาย