คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี  จำกัด

นางสุทธาทิพย์ บุญสำลี

ประธานกรรมการ

นางสาวทิพย์วรรณ เพ็ชรสันทัด

ผู้ตรวจสอบ