คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี  จำกัด


นางสุทธาทิพย์ บุญสำลี

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ


นางสาวสุนันท์ เงินเมย

ผู้ตรวจสอบ


นางสาวประไพ หมื่นนคร

ผู้ตรวจสอบ


พันตรีสาธิต นกไม้

ผู้ตรวจสอบ


ร้อยโทหญิงจิตติพร รุ่งเรือง

ผู้ตรวจสอบ