ข่าวประชาสัมพันธ์


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in C:\xampp\htdocs\tsc\home.php on line 271

สรุปผลการดำเนินการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

จำนวนสมาชิก สามัญ10,939คน
สัญญาเงินกู้พิเศษ 52สัญญา
สัญญาเงินกู้สามัญ 10,986สัญญา
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน6,113สัญญา
ทุนเรือนหุ้น6,028,454,200.00บาท
เงินสำรองและทุนอื่นๆ690,720,843.03บาท
เงินรับฝากจากสมาชิก7,300,040,865.95บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น95,776,395.84บาท
ทุนดำเนินงานทั้งหมด(รวมสินทรัพย์)14,545,810,627.46บาท
กำไร (สะสม)389,406,761.61บาท
เงินกู้ที่จ่ายแก่สมาชิก6,636,642,705.63บาท
เงินชำระคืนจากสมาชิก5,291,559,851.43บาท
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิก13,777,302,281.71บาท

วารสาร

ประจำเดือน กันยายนวีดีโอไฮไลท์อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564

ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี) 2.40 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี) 2.80 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)(ไม่เสียภาษี) 2.00 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน 2.00 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือน 2.80 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน 3.50 ต่อปี
บัญชีเงินฝากประจำ(เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ทุกประเภท 5.50 ต่อปี
เงินกู้สามัญรวมหนี้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 4.50 ต่อปี
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด