คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี  จำกัด  ชุดที่ 65


นายปัญญา แก้วเหล็ก

ประธานกรรมการ


นายสุชาติ ชนะวงศ์

รองประธานกรรมการ


นายนำชัย ศรีปั้น

รองประธานกรรมการ


นายอภิชาต ทวีคูณ

รองประธานกรรมการ


นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์

รองประธานกรรมการ


นายวิทยา ประชากุล

กรรมการ


นายกิตติ โพธิ์ศรีสูง

กรรมการ


นางนพวรรณ ศิริวุฒิ

กรรมการ


นายสุเมธ ประภาสวัสดิ์

กรรมการ


นายประสิทธิ์ ทองหล่อ

กรรมการ


นายไสว โปร่งเจริญ

กรรมการ


นายวิเชียร พูลพงษ์

กรรมการ


นายสุทิน ชุ่มจิตร์

กรรมการ


นายชนนิษฎ์ จิรัฏฐิติกาล

กรรมการและเหรัญญิก


นายหยด คณโฑทอง

กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด 


นายปรเมศวร์ อินทรชุมนม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นายยุทธนา มาสำราญ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฏหมาย


นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์

ที่ปรึกษาสหกรณ์


นายณรงค์ศักดิ์ ดีผลิผล

ที่ปรึกษาสหกรณ์


นายสุรชัย รุ่งเรือง

ที่ปรึกษาสหกรณ์