คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี  จำกัด  ชุดที่ 64


นายปัญญา แก้วเหล็ก

ประธานกรรมการ


นายสุชาติ ชนะวงศ์

รองประธานกรรมการ


นายหยด คณโฑทอง

รองประธานกรรมการ


นายณรงค์ พิบูลรัตนสงข์

รองประธานกรรมการ


นายสุรชัย รุ่งเรือง

รองประธานกรรมการ


นายนำชัย ศรีปั้น

กรรมการ


นายอภิชาติ ทวีคูณ

กรรมการ


นางนพวรรณ ศิริวุฒิ

กรรมการ


นายสุเมธ ประภาสวัสดิ์

กรรมการ


นางพรพิมล ทองหล่อ

กรรมการ


นายธีระศักดิ์ รุ่งเรือง

กรรมการ


นายอำนาจ คุ้มสุภา

กรรมการ


นายสุทิน ชุ่มจิตร์

กรรมการ


นายชนนิษฎ์ จิรัฏฐิติกาล

กรรมการ


นายภูมิเพศ นิลกำแหง

กรรมการและเหรัญญิก

ที่ปรึกษากิตติศักดิ์และที่ปรึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด 


นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์


นายชัยรัตน์​ มาตยานุมัตย์

ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ด้านกฏหมาย


นายมโน ชุนดี

ที่ปรึกษาสหกรณ์


นายอาคม เตียประเสริฐ

ที่ปรึกษาสหกรณ์


นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์

ที่ปรึกษาสหกรณ์